Регламент ТОВ ТАУРУС

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням учасника ТОВ «ТАУРУС»

(Рішення № 1 від 05.07.2021р.)

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 про організацію та проведення аукціонних торгів з продажу

необробленої деревини

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Цей Регламент регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої державними, військовими та комунальними підприємствами у Сумській області, які здійснюють заготівлю деревиною як постійні користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними договорами, а також деревини для індивідуального ремонту та будівництва.

1.2. Цей Регламент розроблений відповідно до чинного законодавства України, інших актів законодавства України.

1.3. У цьому Регламенті терміни вживаються у такому значенні:

- аукціон - спосіб продажу лотів у голосовій або електронній формі, згідно з яким покупцем визнається учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну відповідно до умов, визначених цим Регламентом;

- аукціон у голосовій формі (голосовий аукціон) - спосіб продажу лотів у визначених організатором приміщеннях, відповідно до якого аукціон веде ліцитатор;

- аукціон у електронній формі (електронний аукціон) - спосіб продажу лотів з використанням електронної торгової системи;

- аукціонна сесія – період часу, протягом якого проводиться аукціон;

- веб-сайт – сайт організатора у мережі Інтернет за адресою https://taurus.sumy.ua/

 - винагорода організатора (комісійний або реєстраційний збір) – вартість послуг за організацію та проведення аукціону, що справляється з покупця, який визнаний переможцем аукціону по відповідному лоту;

- гарантійний внесок – гарантійна плата за участь в аукціоні та виконання укладених за його результатами угод, що вноситься покупцем під час подання заявки на купівлю;

- договір про надання доступу до електронної торгової системи – договір, який регулює відносини між правовласником та учасником щодо використання електронної торгової системи та отримання доступу до неї;

- доступ до електронної торгової системи – система допуску учасників аукціону до окремих функцій електронної торгової системи та можливості здійснювати з її допомогою продажу (купівлі) лотів;

- електронна торгова система – сукупність баз даних, технічних, програмних, телекомунікаційних та інших засобів, що забезпечують можливість введення, зберігання і обробки інформації, необхідної для проведення аукціонів з продажу (купівлі) лотів та підтвердження фактів укладання угод;

- заявка на продаж – документ встановленої організатором аукціону форми, що подається продавцем для участі у аукціоні;

- заявка на купівлю – документ встановленої організатором аукціону форми, що подається покупцем для участі у аукціоні;

- крок аукціону - величина, на яку під час проведення аукціону змінюється вартість лота, у тому числі шляхом зміни вартості його одиниці (партії, кубічного метру тощо);

- лот – партія необробленої деревини в розрізі сортиментів, згідно з чинними державними стандартами, що пропонується до продажу на аукціоні;

- організатор аукціону (організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАУРУС »  (м. Суми);

- персональні параметри доступу – система логінів і паролів, за допомогою яких учасник здійснює дії у електронній торговій системі;

- повідомлення про аукціон – оприлюднення інформації про оголошений організатором аукціон на веб-сайті, із зазначенням його умов;

- покупець – особа, яка виявила бажання придбати лот, що виставлений до продажу на аукціоні та виконала умови цього Регламенту;

- правовласник – особа, яка відповідно до законодавства про авторські та суміжні права володіє, користується та розпоряджається електронною торговою системою, з використанням якої відбувається організація та проведення аукціонів у електронній формі, а також яка в порядку та на умовах договору про надання доступу до електронної торгової системи надає учасникам доступ до окремих функцій електронної торгової системи і можливості здійснювати з її допомогою продажу (купівлі) лотів;

- продавець – особа, яка має право розпоряджатися лотом, що виставлений нею до продажу на аукціоні та виконала умови цього Регламенту;

- реєстраційний внесок – плата за реєстрацію в аукціоні, що справляється з покупця за подання заявки на купівлю;

- уповноважена особа – особа, яка діє в інтересах учасника аукціону та наділена всіма необхідними правами для вчинення юридично значимих дій від його імені;

- учасники аукціону (учасники) – продавець та покупець.

1.4.Реалізація необробленої деревини відбувається шляхом проведення аукціонних торгів  як на підвищення ціни, так і на пониження ціни (редукціонів).

1.5.Замовниками аукціонних торгів виступають продавці необробленої деревини – лісозаготівельні підприємства (постійні лісокористувачі), які здійснюють заготівлю деревини у встановленому законодавством порядку.

1.6.Організатором аукціонних торгів з продажу необробленої деревини виступає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ТАУРУС» (надалі ТОВ «ТАРУС»), яке діє на підставі укладених з Замовниками договорів про організацію та проведення аукціонних торгів з продажу ресурсів необробленої деревини.

1.7. Учасниками аукціонних торгів, які відповідають умовам цього Регламенту та допущені до участі в аукціонних торгах, а також беруть в них участь через своїх уповноважених осіб, що діють на підставі довіреності встановленого зразка, є Замовники (продавці), які діють, на підставі, укладених з Біржею договорів про організацію та проведення аукціонних торгів з продажу ресурсів необробленої деревини та Покупці - суб'єкти господарювання, котрі займаються переробкою деревини, незалежно від форми власності, резиденти України, які бажають придбати необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва, відповідно до умов аукціонних торгів від свого імені та за власний рахунок і не перебувають у стані ліквідації, й проти них не порушено справу про банкрутство.

 

  1. Організація аукціонних торгів

 

2.1. Аукціонні торги з продажу необробленої деревини проводяться щоквартально у строки, узгоджені із Замовниками аукціонних торгів. За потреби протягом кварталу можуть проводитись додаткові аукціонні торги у строки, узгоджені із Замовниками.

2.2. Замовники не пізніш ніж за 5 (п*ять) календарних днів до проведення аукціонних торгів  надають пропозиції з продажу необробленої деревини (заявки встановленої форми, в яких зазначаються кількість необробленої деревини, її якісні характеристики, початкова ціна лота та мінімальна ціна лота, за якою продавець може укласти договори купівлі-продажу з покупцями, визначеними за результатами аукціонних торгів).

2.3. ТОВ «Таурус», на підставі отриманих від Замовників заявок формує бюлетень з продажу необробленої деревини та не пізніше ніж за 5 (п*ять) календарних днів до дня проведення аукціонних торгів  оприлюднює бюлетень та інформацію про проведення торгів на власній сторінці Біржі в мережі Інтернет.

2.4. Бюлетень з продажу необробленої деревини, повинен містити відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на аукціонні торги, кількість позицій, кількість та розміри лотів в позиції, якісні характеристики, початковий рівень ціни за один метр кубічний, базисні умови поставки. Зміни до бюлетеню можуть бути внесені на пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення торгів з обов`язковим повідомленням про це усіх учасників, які на момент внесення змін вже подали заявки на участь в аукціонних торгах.

2.5. Вартісні показники у пропозиціях продавців та аукціонній документації наводяться у гривнях.

2.6. Організаційне проведення аукціонних торгів здійснює ТОВ «Таурус», яке забезпечує:

Для виконання окремих робіт та послуг ТОВ «Таурус» вправі залучати третіх осіб, оплата послуг яких проводиться у встановленому ТОВ «Таурус» порядку та розмірах, який доводиться до відома учасників до початку проведення торгів.

2.7. Для участі в аукціонних торгах покупці проходять процедуру первинної акредитації на ТОВ «Таурус», для чого подають наступні документи:

-     лист на фірмовому бланку з проханням про прийняття в асоційовані члени;

-     анкету учасника  (асоційованого члена) товарної біржі за формою, розробленою біржею;

-     заяву-погодження на оброблення персональних даних за зразком, розробленим біржею;

-     витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.;

-   для юридичних осіб – копію статуту завіреного власною печаткою або довідку про провадження діяльності на підставі модельного статуту;

-    для фізичних осіб – копію паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків при відсутності відповідної відмітки в паспорті;

-     копію документа, що підтверджує повноваження керівника юридичної особи;

-   копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість / реєстру платників єдиного податку / довідку про перебування на загальній системі оподаткування без реєстрації платником податку на додану вартість / довідку про неприбутковий статус особи;

-     довідку про наявність та реквізити банківських рахунків для проведення розрахункових операцій.

 

Копії усіх документів повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою за наявності.

Надходження зазначеного пакету документів є підставою для підписання з покупцем Договору про участь в аукціонних торгах та сплати останнім реєстраційного збору.   

З метою участі в електронних аукціонах, окрім укладення Договорів про організацію  та проведення аукціонних торгів та Договорів про участь в аукціонних торгах, Учасникам додатково необхідно отримати доступ до електронної торгової системи. Відсутність доступу до електронної торгової системи не надає права учаснику брати участь в електронному аукціоні.  Учасники, які мають намір брати участь у електронному аукціоні зобов’язані пройти реєстрацію у електронній торговій системі відповідно до правил та інструкцій, встановлених правовласником.

2.8. Після проходження процедури первинної акредитації   для участі в кожних окремих аукціонних торгах покупці подають на ТОВ «Таурус» заявки встановленої форми, з пропозиціями на купівлю необробленої деревини. В заявці, що надається ТОВ «Таурус» покупцем, зазначаються номери позицій відповідно бюлетеня, асортимент необробленої деревини та об’єм необробленої деревини (кількість лотів по позиціям), на який покупець гарантує укладання договорів купівлі-продажу з продавцями, якщо його буде визнано переможцем аукціонних торгів.

2.9. Прийом заявок ТОВ «Таурус» на участь в аукціонних торгах починається з дня публікації офіційного повідомлення про їх проведення за адресами опублікованими на власній сторінці ТОВ «Таурус» в мережі Інтернет.

2.10. Заявка подається разом з наступними документами:

- документом (завіреною банком копією платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску;

- документом (завіреною банком копією платіжного доручення), що підтверджує сплату реєстраційного внеску за участь в аукціонних торгах;

- довіреністю на вчинення відповідних дій на ім’я уповноваженої особи, завірену підписами керівника та печаткою особи за наявності та читабельна копія паспорту такої особи.

Покупець, який брав участь в попередніх аукціонних торгах, що проводилися ТОВ «Таурус», додає до даного переліку документи, у яких відбулися зміни.

2.11. Документи на участь в аукціонних торгах, зазначені в п.2.10. Регламенту, подаються Покупцями (Учасниками) у сканованому вигляді (сканкопії) засобами електронного зв’язку, шляхом скерування їх на електрону адресу ТОВ «Таурус»  (taurus0110@ukr.net  ).

2.12. ТОВ «Таурус» можуть бути встановлені додаткові вимоги до переліку документів, які подаються для участі в аукціонних торгах.

2.13.  Заявка на купівлю не може бути меншою, ніж розмір одного лота.

2.14. Заявки для участі у електронному аукціоні подаються засобами електронної торгової системи. Після формування Учасником заявки на купівлю у електронній торговій системі, ТОВ «Таурус» перевіряє правильність її подачі, а також повноту та своєчасність  сплати гарантійного та реєстраційного внесків та, у разі необхідності, інших внесків (платежів), та допускає Учасника до участі в аукціоні. Несвоєчасність та неповнота оплати внесків  є підставою для не допуску до участі в аукціоні.

2.15. Заявки на участь в аукціоні приймаються кожного робочого дня. Прийом заявок на участь в торгах припиняється о 18 год 00 хв за один робочий день до дня проведення торгів. Переддень проведення аукціонних торгів використовується для технічної обробки, систематизації заявок та підготовки до проведення аукціонних торгів.

2.16. Покупець за участь в кожних аукціонних торгах (основних чи додаткових) сплачує реєстраційний внесок у розмірі 800 (вісімсот) гривень 00 коп за кожного присутнього на торгах представника покупця, та гарантійний внесок у розмірі 5 (п’ять) відсотків від початкової вартості заявленого до придбання (купівлі) обсягу необробленої деревини, зазначеного в його заявці (згідно бюлетеня), на рахунок ТОВ «Таурус». Гарантійний внесок сплачується без урахування податку на додану вартість. Може бути встановлено інший розмір реєстраційного та гарантійного внесків, який доводиться до відома учасників не пізніше ніж за два календарних дні до дати проведення торгів

2.17.ТОВ «Таурус» відмовляє покупцям в участі в аукціонних торгах або в реєстрації учасників, якщо вони не виконали однієї з умов, визначених п.п. 2.8. - 2.14., даного Регламенту, або перебувають у стадії реорганізації, ліквідації чи в процесі банкрутства, або подали заявку після закінчення терміну на їх подання, або не сплатили реєстраційний збір чи гарантійний внесок, або сума сплаченого гарантійного внеску не відповідає обсягу заявленої до придбання деревини. У випадку усунення недоліків поданих заявок нові заявки приймаються та реєструються ТОВ «Таурус» у встановленому даним Регламентом порядку.

 

  1. Порядок проведення аукціонних торгів у голосовій формі

 

3.1. Загальні умови та вимоги до проведення аукціонних торгів:

3.2. У день проведення аукціонних торгів проводиться реєстрація учасників (уповноважених осіб), яка розпочинається не пізніше ніж за 30 хвилин і закінчується за 10 хвилин до початку їх проведення, з одночасним присвоєнням кожному учаснику відповідного реєстраційного (ідентифікаційного) номера та видачею аукціонної картки (у разі проведення аукціонних торгів у голосовій формі)

3.3. ТОВ «Таурус» реєструє учасників (уповноважених осіб) тільки при умові надходження на рахунок товариства суми гарантійного внеску. В разі, якщо на час, відведений на реєстрацію учасників аукціонних торгів, гарантійний внесок від покупців не надійшов на рахунок товариства, або учасником не було надано гарантійний лист про проведення оплати гарантійного внеску, їх уповноважені особи не реєструються та не допускаються до участі в аукціонних торгах.

3.4. Уповноважена особа, яка представляє інтереси учасника аукціонних торгів у голосовій формі, під час реєстрації пред’являє доручення відповідного зразка, паспорт або документ, який засвідчує особу.

3.5. Необроблена деревина виставляється на аукціонні торги у вигляді лотів, що сформовані у позиції відповідно сортиментів.

3.6 Під час проведення аукціонних торгів ціна за кубічний метр необробленої деревини змінюється тільки відповідно до кроку аукціонного торгу – мінімально можлива зміна ціни кубічного метра необробленої деревини, яка визначається відповідно до виду продукції і породи деревини.

3.7. Учасник-покупець має право придбати на аукціоні необроблену деревину тільки по заявленій  позиції та в обсязі, який не перевищує обсяг, визначений у заявці на купівлю.

3.8. Учасники-покупці можуть брати участь у аукціонних торгах безпосередньо або через спеціально уповноважену особу – Брокера.

3.9. Торги розпочинаються з оголошення ведучим (ліцитатором), який призначається ТОВ «Таурус», умов проведення аукціонних торгів, правил поведінки, позиції бюлетеня, назви продавця, кількості лотів в позиції, назви продукції, що входить в запропонований лот,  її обсягу, початкової ціни лоту та кроку торгу.

3.10. Учасники-покупці, які подали заявку на придбання певного лоту вважаються такими, які погодились на придбання відповідного лоту по стартовій ціні, зазначеній в бюлетені аукціонних торгів та у відповідній заявці учасника-покупця. Після оголошення ліцитатором початку торгів по кожному окремому лоту, оголошення його складу, початкової (стартової) ціни та кроку торгу, учасники-покупці, які зареєструвалися для участі у торгах по даному лоту, підтверджують свою готовність придбати такий лот по початковій (стартовій) ціні шляхом підняття своєї картки. За умови, що для участі в торгах по певному лоту зареєструвалось більше одного учасника-покупця, ліцитатор розпочинає конкурентний торг на збільшення ціни з першого кроку й оголошує наступну ціну лоту відповідно до прийнятого кроку. У випадку, якщо по лоту, на участь у торгах по якому зареєструвалось більше одного учасника-покупця, після оголошення початку торгів та оголошення  першого кроку не надійде жодної пропозиції на купівлю, такий лот вважатиметься не проданим, та зніматиметься з подальших торгів. При цьому за рішенням  Замовника (власника лоту) торги по такому лоту можуть бути проведені за процедурою зменшення ціни під час поточної або додаткової торгової сесії у порядку, зазначеному в п. 3.14. цього Регламенту.

3.11. Учасник-покупець, який згоден придбати за такими умовами лот, підіймає свою картку, що підтверджує його готовність купити лот за оголошеною ціною. Якщо інших покупців немає (для участі у торгах по такому лоту зареєструвався лише один учасник-покупець), учасник вважається переможцем після оголошення ведучим: лот № __  по позиції №__ , за ціною ___ проданий учаснику № __. Інформація про переможця заноситься до протоколу аукціонних торгів.

3.12. Якщо бажаючих придбати лот виявиться більше одного, між учасниками проводиться конкурентний торг на збільшення ціни. Після оголошення чергової ціни ведучий називає номер картки учасника, що піднята першою, і повідомляє наступну ціну відповідно до кроку торгу.

3.13. Учасник-покупець, який останнім запропонував найвищу ціну, вважається переможцем, якщо після триразового оголошення чергової ціни жоден з інших учасників покупців не підняв картку для продовження торгу.

3.14. Якщо бажаючих придбати лот не виявиться, за рішенням Замовника (його представника) ліцитатор може провести зменшення ціни лоту, а торги при цьому відбуваються наступним  чином:

3.15. Торги наступним лотом по позиції бюлетеня починаються з оголошення ведучим вартості  продажу попереднього лоту.

3.16. Торги першим лотом по наступній позиції починаються з оголошення назви продавця, кількості лотів в позиції, назви продукції, що входить в запропонований лот,  її обсягу, початкової ціни лоту та кроку торгу.

3.17. Якщо лот залишився непридбаним (на лот не було подано жодної заявки на купівлю або його було знято з аукціонних торгів відповідно до умов п.3.10 цього Регламенту), він, за рішенням  Замовника (власника лоту) або знімається з аукціонних торгів, або повторно виставляється на поточну або на додаткову сесію на поточних аукціонних торгах за тією ж самою ціною (або за зниженою за рішенням Замовника ціною), або виставляється на додаткові аукціонні торги, які оголошуються та проводяться у відповідності до вимог  даного Регламенту.

3.18. Якщо після повторного виставлення лоту на поточну або на додаткову сесію (за тією ж самою  або за зниженою ціною) покупців не виявилось, лот знімається з торгу.

3.19. Лот може бути знято з торгу за рішенням Замовника (власника лоту) в будь-який час до моменту оголошення ліцитатором переможця торгів по лоту.

3.20. За результатами аукціонних торгів ТОВ «Таурус» готує підсумковий протокол аукціонних торгів з продажу необробленої деревини .

 

  1. Порядок проведення аукціону в електронній формі

 

4.1. У разі проведення аукціону в електронній формі, подання заявок, порядок проведення аукціону, визначення переможців та подальше оформлення документів аукціону, визначається за загальним порядком проведення аукціонних торгів, визначеним цим Регламентом, з урахуванням вимог цього розділу, Регламенту роботи та технічної побудови відповідної електронної торгової системи.

4.2. Під час реєстрації учасників аукціону в електронній формі, уповноважені особи покупців та продавців зобов'язані здійснити власну ідентифікацію шляхом введення в електронній торговій системі персональних параметрів доступу, що є підтвердженням їх участі у такому аукціоні.

4.3. Учасники, які не мають або позбавлені доступу до електронної торгової системи – участь в електронних аукціонах не приймають.

4.4. Продавець, який бере участь в електронному аукціоні надає організатору заявки на продаж засобами електронної торгової системи шляхом власноручного заповнення відповідних полів та розділів.

Заявка на продаж вважається поданою після її збереження у електронній торговій системі та відображення для інших учасників. Заявка не оформлена належними чином до аукціону не допускається.

4.5. Покупець, який бажає взяти участь в електронному аукціоні надає організатору заявки на купівлю засобами електронної торгової системи шляхом власноручного акцепту (прийняття) заявок продавця.

Заявка на купівлю вважається поданою після її збереження у електронній торговій системі, виконання фінансових зобов’язань учасника, а також інших вимог цього Регламенту. Заявка не оформлена належними чином чи подана з порушенням умов Регламенту – до аукціону не допускається.

4.6. Подання заявок засобами електронної торгової системи здійснюється за допомогою персональних параметрів доступу.

4.7. З метою документарного підтвердження заявок учасників організатор може вимагати заявки у письмовій формі, що підписані та скріплені печаткою.

4.8. Реєстрація учасників перед початком аукціону здійснюється у електронній торговій системі. До аукціону в електронній формі допускаються учасники, які виконали всі вимоги, встановлені цим Регламентом та договорами з організатором.

4.9. Покупець має право брати участь в аукціоні лише за тими лотами, які зазначені в його заявці, якщо інше не визначено продавцем або організатором. Дії покупця, які не відповідають його заявці не приймаються до уваги електронною торговою системою та не спричиняють зміни ціни лоту та вчинення правочину.

4.10. Торги можуть відбуватися по всім лотам одночасно або згідно оприлюдненого організатором графіку. За рішенням організатора, торги по лотам окремих продавців, щодо певної номенклатури чи породи можуть проводитися у різний час протягом однієї аукціонної сесії.

4.11. Під час проведення аукціону в електронній формі вартість лота змінюється відповідно кроку аукціону, що відображається в електронній торговій системі. Кількість кроків не обмежується.

4.12. Протягом аукціонної сесії покупець має право торгуватися за відповідним лотом шляхом підвищення власної цінової пропозиції засобами електронної торгової системи.

4.13. Торг з продажу лота вважається закінченим у строк, встановлений електронною торговою системою, з фіксацією останньої зміни цінових пропозицій та учасника, що здійснив такі зміни. Переможцем аукціону по відповідному лоту визнається учасник, який запропонував за нього найвищу ціну та його пропозиція була зафіксована в процесі аукціонної сесії.

4.14. Якщо лот залишився непридбаним протягом відповідної аукціонної сесії, продавець може виставити його на додатковий аукціон в електронній формі, у тому числі знизивши вартість лоту.

4.15. З моменту визначення електронною торговою системою переможця торгу по відповідному лоту вважається, що продавцем і покупцем досягнуто згоди щодо усіх істотних умов правочину, та сторони відповідають за подальше виконання даної угоди.

4.16. Покупець та продавець здійснюють оформлення письмової угоди про зобов’язання, які виникли за результатами аукціону.

 

  1. Особливості проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, що зберігається на складах Замовників (з визначеними геометричними розмірами та відповідністю певному класу якості)

 

5.1 Аукціони з продажу необробленої деревини, що зберігається на складах Замовників (Продавців), проходять у два етапи:

5.1.1. Перший етап – огляд Покупцями необробленої деревини та реєстрація Покупців безпосередньо на складах Замовників;

5.1.2. Другий етап – проведення ТОВ «Таурус» аукціонних торгів в електронній формі з використанням електронних торгових систем.

5.2 Замовник торгів після завершення першого етапу, передає ТОВ «Таурус» інформацію про Покупців, які оглянули необроблену деревину та зареєструвались на участь в аукціоні під час першого етапу.

5.3 До другого етапу допускаються лише ті Покупці, які прийняли участь у першому етапі, та виявили готовність придбати необроблену деревину шляхом реєстрації на складах Замовників.

5.4 Другий етап відбувається відповідно до п.4 даного Регламенту.

5.5 Переможці таких аукціонів укладають договір та здійснюють 100 % оплату за придбану необроблену деревину  не пізніше п’яти банківських  днів після проведення торгів.  Придбана на аукціоні  необроблена деревина зберігається на складі Замовника  не більше одного місяця  з дати укладення договору. У випадку несвоєчасної оплати в повному обсязі , Покупець не допускається до участі в наступних торгах, а лот виставляється на  інші аукціонні торги.

 

 

  1. Порядок оформлення документів

 

6.1.  Після проведення аукціонних торгів, ТОВ «Таурус»а на підставі підсумкового протоколу готує аукціонні свідоцтва про результати аукціону із продажу необробленої деревини за встановленою  формою у двох примірниках, один з яких, після сплати винагороди на рахунок ТОВ «Таурус», передається покупцеві необробленої деревини, а один надається Замовнику.

6.2. Оформлення та обмін документами за цим Регламентом може здійснюватись із застосуванням положень Закону України від 22.05.03 № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України від 05.10.2017 №2155-VІІІ " Про електронні довірчі послуги".

6.3. Електронні копії документів та електронне листування, прирівнюється до оригіналів документів (повідомлень), та не потребують затвердження на матеріальних носіях, папері. Учасники торгів та Організатор торгів можуть окремо використовувати електронно-цифровий підпис (ЕЦП), відбитки підписів та печаток, сервіси для обміну електронними документами (Paperless, Сота, Вчасно, M.E.Doc тощо).

 

 

  1. Порядок розрахунків

 

7.1. Винагорода ТОВ «Таурус», яка сплачується Переможцями торгів - покупцями, що придбали відповідну кількість лотів та підписали аукціонні свідоцтва про результати аукціону, для  відшкодування  ТОВ «Таурус»  витрат, пов'язаних з організацією та  проведенням аукціонних торгів, встановлюється у розмірі від 0,5% до 1,5% від вартості придбаних лотів (конкретний розмір винагороди визначається  не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до початку кожних окремих аукціонних торгів та зазначається в оголошенні про проведення аукціону, яке оприлюднюється на офіційному сайті ТОВ «Таурус»).

7.2. У разі достатності суми гарантійного внеску, внесеного Учасником на рахунок  ТОВ «Таурус» для участі в аукціонних торгах, ТОВ «Таурус» самостійно утримує (списує) належну їй суму винагороди з суми даного гарантійного внеску,. У випадку недостатності коштів для утримання (списання) повної суми винагороди, Учасник зобов’язаний сплатити необхідну суму коштів протягом 3-х банківських з дати проведення аукціону на підставі відповідного рахунку, який може надаватися Учаснику засобами електронного зв’язку. Сума гарантійного внеску (5% від стартової вартості придбаних лотів) перераховується Замовнику в рахунок оплати придбаного товару.

7.3. Суми гарантійного внеску, сплачені учасниками аукціонних торгів, що прийняли участь у торгах, але не придбали жодного лоту за результатами торгів, або які взагалі не пройшли з власної ініціативи реєстрацію учасником торгів чи не були допущені до участі  в торгах через невиконання однієї з умов  розділу другого даного Регламенту, повертаються їм протягом трьох банківських днів з урахування умов договорів, укладених між ТОВ «Таурус» та такими учасниками.

7.4. Якщо переможці торгів - покупці не виконали умови договорів купівлі-продажу необробленої деревини, такі переможці торгів при наявності підтвердження продавців про невиконання таких договорів не допускаються до участі на наступні аукціонні торги.

7.5. Суми гарантійного внеску, сплачені переможцями торгів - покупцями на рахунок ТОВ «Таурус», перераховуються ТОВ «Таурус» Замовникам торгів (продавцям) не пізніше трьох банківських днів з дати отримання підписаного договору(копії) товариством.

7.6. Інші питання виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу вирішуються самостійно між продавцем та покупцем.

 

 

  1. Застереження щодо участі в електронних аукціонах

 

8.1. Надаючи документи на реєстрацію в електронному аукціоні, а також відповідну заявку на купівлю/продажу – учасники гарантують, що під час використання електронної торгової системи та вчинення з її допомогою дій, вони здійснюють роботу через власні персональні комп’ютери з використанням ліцензійного програмного забезпечення, якщо таке вимагається згідно законодавства про авторське та суміжні права.

8.2. Для надійного зв’язку комп’ютера учасника із електронною торговою системою необхідно використовувати останні (оновлені) версії браузерів Firefox, Chrome, Opera.

Доступ до електронної торгової системи повинен організовуватися учасником через відкриті канали доступу в мережі Інтернет без використання анонімних засобів: анонімних мереж, мережі та браузера Tor, I2P, Obfsproxy та їм подібних анонімайзерів, плагінів до браузерів з функціями анонімного доступу, плагінів з блокуванням трафіку чи частин трафіку, блоків, cookies, аплетів, потоків та інше, використання приватного перегляду сторінок в браузері при відкритті сайту торгової системи, анонімних proxy-серверів, VPN-каналів, VPN-шлюзів та VPN-тунелів, скриття IP-адресів, використовувати при доступі до електронної торгової системи безпечного інтернет-серфінгу та інших засобів анонімного доступу.

8.3. Учасник повинен вживати заходів щодо запобігання обставин, які можуть перешкоджати функціонуванню електронної торгової системи, зокрема забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця учасника та унеможливити вірусні атаки на веб-сайт організатора зі свого робочого місця, унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з робочого місця учасника, негайно повідомляти організатора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню електронної торгової системи.

8.4. Організатор має право призупинити технічний доступ учасника до електронної торгової системи або обмежити (повністю або частково) повноваження учасника з доступу до електронної торгової системи у випадку порушення учасником цього Регламенту, у разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника до електронної торгової системи, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню електронної торгової системи. Технічний доступ учасника до електронної торгової системи може бути відновлено тільки після врегулювання ситуації, що склалася.

8.5. Порушення цього Регламенту позбавляє учасника права апелювати щодо виявлених з його боку під час електронного аукціону технічних збоїв та затримок роботи електронної торгової системи.

8.6. Організатор не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх зобов’язань, що є наслідком обставин непереборної сили, відомих як форс-мажор загальнодержавного, регіонального, місцевого або об’єктного рівнів, техногенного, природного, військового чи соціально-політичного характеру, змін чинного законодавства, дій або бездіяльності державних органів, що перешкоджають виконанню зобов’язань або роблять неможливим виконання своїх зобов’язань.

8.7. Організатор не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника через розрив зв’язку між комп’ютером учасника та сервером організатора.

Учасник приймає на себе всі ризики, пов'язані з недостатньою надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і негарантованою пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних).

8.8. Організатор не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх зобов’язань за цим Регламентом, що є наслідком наступних обставин: технічних збоїв, що виникли внаслідок несправностей і відмов обладнання, збоїв і помилок програмного забезпечення, збоїв, несправностей і відмов систем зв’язку, енергопостачання, кондиціювання та інших систем життєзабезпечення з боку учасника

 

  1. Визнання аукціонних торгів такими, що не відбулися.

 

9.1. Аукціонні торги можуть бути визнані такими, що не відбулися, у випадках:
-   відсутності Покупців;

- грубого порушення процедури проведення аукціонних торгів, передбаченої цим Регламентом;

-   наявності обґрунтованих підстав вважати, що серед учасників аукціонних торгів існує змова щодо ціни виставлених лотів, або ж стало відомо про змову між учасниками і особою, яка проводить аукціонні торги.

9.2. Рішення про визнання аукціонних торгів такими, що не відбулися, приймає ТОВ «Таурус» на підставі обґрунтованого подання ліцитатора або учасників аукціону.